top of page

DDance @Emquartier

เราสร้าง Interactive Projection Mapping ที่เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนที่โรงเรียนสอนเต้นสำหรับทุกคนนี้ เป็นระบบติดตั้งถาวรมี userinterface สำหรับอาจารเพื่อปรับค่าให้เหมาะสมในการสอนแต่ละครั้งコメント


bottom of page